Privacy beleid

Privacybeleid MF-ParaMed – update december 2020

In het kader van uw fysiotherapie, is uw fysiotherapeut genoodzaakt registratie bij te houden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Er zijn een aantal andere zaken belangrijk om hierbij te vermelden:
  1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  4. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Eén van deze onderzoeken houdt in dat anonieme gegevens worden verzameld om de status van onze fysiotherapeutische zorg te monitoren en te vergelijken met andere praktijken in de regio en in Nederland. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor deze doeleinden wordt gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
  5. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt en ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  6. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
  7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen, dat Manuele Fysiotherapiepraktijk ParaMed het AVGprogramma geheel heeft doorlopen. Manuele Fysiotherapiepraktijk ParaMed verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Manuele Fysiotherapiepraktijk ParaMed heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Manuele Fysiotherapiepraktijk ParaMed begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Manuele Fysiotherapiepraktijk ParaMed kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 29-8-2020,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is MF-ParaMed verplicht u mee te delen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ten alle tijden zullen wij uw gegevens behoorlijk en zorgvuldig verwerken.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene:                Een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte   Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens    Alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening  Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking                 Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot   Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke       In dit privacybeleid te weten MF-ParaMed die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

MF-ParaMed verzameld alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens en verwerkt deze in het kader van het fysiotherapeutisch proces ten behoeve van de Klant.

Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens, BSN-nummers, IBAN nummers en cookies en/of IP-adressen. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot behandelen van Klanten vanuit de fysio werkzaamheden

MF-ParaMed vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.

MF-ParaMed verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

Gegevensverzameling via het internet zoals het maken van een afspraak, vragenlijsten, cookies, contactformulier invullen, gegevens uploaden.

Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;

Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

anders namelijk: via verificatie van de adresgegevens vanuit de gemeentelijke administratie via een UZI certificaat.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door MF-ParaMed. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij MF-ParaMed, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij MF-ParaMed. MF-ParaMed zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4 –Minderjarigen

Indien de Betrokkene jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Betrokkene verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 5- Doeleinden gegevens:

MF-ParaMed gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van de dienst en het daarbij behorende contact tussen MF-ParaMed en de Klant. Meer specifiek het aanmaken van een patiëntendossier en onderzoek -en behandeldossier welke logischerwijs voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van MF-ParaMed.

Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 6- Opslag gegevens en bewaartermijn:

De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden. In principe worden gegevens niet verwijderd, tenzij daar schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt, en/of tenzij een wettelijke grondslag anders vereist.

MF-ParaMed vraagt middels dit privacybeleid de toestemming aan de Klant om de contactgegevens te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid verschaft de Klant deze toestemming.

Artikel 7- Beveiliging gegevens:

MF-ParaMed treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

MF-ParaMed neemt in ieder geval, passende maatregelen om elke vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 8- Cookies en privacy

Bij het bezoeken van onze website kan MF-ParaMed informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die MF-ParaMed verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is MF-ParaMed niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Betrokkene gaat akkoord dat MF-ParaMed de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.

MF-ParaMed behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 9- Rechten van Betrokkene:

Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van MF-ParaMed kan worden gevergd.

De Betrokkene kan op ieder gewenst moment MF-ParaMed via balie@mf-paramed.nl, verzoeken om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.

MF-ParaMed biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.

Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 10- Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens van betrokkenen worden niet verstrekt aan derden, behoudens voor het gebruik van de CQi meting, uitgevoerd door MediQuest alwaar MF-ParaMed een gebruikersovereenkomst ter inzage heeft.

MF-ParaMed heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen welke toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de gegevens van de patiënten. Deze partijen zijn bijvoorbeeld, de leverancier van het elektronisch patiënten dossier (EPD), en de zorgverzekeraars.

Doorgifte aan derden zal alleen plaatsvinden in het kader van het behandelen van de patiënt en het verwezenlijken van het doel van MF-ParaMed.

Artikel 11- Wijzigingen privacybeleid

MF-ParaMed behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.

Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 12- Toepasselijk recht

Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Noord-Holland neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.